potvrda fina
bilješke 1 – 2019
ZAVRŠNI 2019
Potvrda Fina
Godisnje_izvjesce ZPPI
GPP_skraćeno2019-2020_hr
GI_skraćena verzija 2018-2019
NATJEČAJ spremacica 2019
Obavijest HZZ
Natječaj za spremačicu 2019
PR-spremačica 2019
Natječaj odgojitelja
Natječaj zdravstveni voditelj
Bilješke uz financijske izvještaje 2018
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018
Politika privatnosti
Natječaj odgojitelj
Natječaj pomoćnik odgojitelja
Obrazac PR odgojitelja
Obrazac PR pomoćnik
GPP_skraćeno2018-2019_hr
GI_skraćena verzija 2017-2018
2-Politika privatnosti
1b-odluka
1a-odluka
Natječaj – odgojitelj – 17.07.2018
Natječaj – odgojitelj pomoćnik – 17.07.2018
JAVNI NATJEČAJ SPREMAČICA 2018
   Oglas upisi 2018.
PR-medicinska
NATJEČAJ ZDRAVSTVENI VODITELJ
PR-odgojitelja
NATJEČAJ ODGOJITELJa
PR-pomoćna kuharica 2018
 NATJEČAJ POMOĆNA KUHARICA 2018
Oglasi-upisi 2018
NATJEČAJ ODGOJITELJA
PR-odgojitelja – OBRAZAC
NATJEČAJ POMOĆNA KUHARICA 2018
PR-pomoćna kuharica 2018 – OBRAZAC
Plan nabave 2018
Plan nabave 2017
ZAVRŠNI 2017
PLAN 2018.19,20 GRAD VRTIĆ UPRAVNO VIJEĆE
GI_skraćena verzija 2016-2017
GPP_skraćeno2017-2018_hr
STATUT_SUNCOKRET-PROČIŠĆEN TEKST

S T A T U T

Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole

– PROČIŠĆEN TEKST –

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

               Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole  (dalje u tekstu: Dječji vrtić).

 

Članak 2.

               Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost ranog i predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

 

Članak 3.

               Rani i predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, koji se ostvaruju sukladno zakonu, a organizira se i provodi za djecu od navršene jedne godine  života do polaska u osnovnu školu.

               Rani i predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 4.

               U  Dječjem vrtiću redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada obavlja se na talijanskom jeziku , od kojih  deset sati tjedno na  hrvatskom jeziku, te latiničnom pismu.

 

STATUSNE ODREDBE

 

Članak 5.

               Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Novigrad-Cittanova (u daljnjem tekstu: Osnivač),  temeljem Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole (Službene novine Grada Novigrada – Cittanova broj 2/12.)

 

Članak 6.

               Dječji vrtić je pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića i Statutom.

 

III.  NAZIV I SJEDIŠTE DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 7.

               Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dječji vrtić Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Novigradu- Cittanova, Emonijska 6.

Službeni naziv Dječjeg vrtića ispisuje se i na talijanskom jeziku.

 

Članak 8.

               Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača, a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

 

Članak 9.

               Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedište Dječjeg vrtića i na objektima u kojima obavlja djelatnost predškolskog odgoja i skrbi o djeci.

 

 1. PEČAT

 

Članak 10.

               U pravnom prometu dječji vrtić koristi pečat.

Pečat je ovalnog oblika na kojem uz vanjski obod stoji  naziv Dječjeg vrtića:    Dječji vrtić Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole, a u sredini: Novigrad-Cittanova.

 

Na pečatu se može nalaziti i  simbol Dječjeg vrtića.

Ravnatelj odlučuje o broju i dimenziji pečata.

 

Članak 11.

               Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, te za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

Način uporabe pečata svojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

  

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 12.

               Djelatnost Dječjeg vrtića obuhvaća:

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

– programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

– programe za darovitu djecu predškolske dobi,

– program predškole,

– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Dječji vrtić ima Dan Vrtića čije se obilježavanje određuje godišnjim planom i programom rada.

 

Članak 13.

               U ostvarivanju programa iz članka 14. ovoga Statuta dječji vrtić je dužan:

– stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,

– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

 

Članak 14.

               Radno vrijeme Dječjeg vrtića je od  6,30 do 16,30.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića usklađuje se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka.

U slučaju utvrđene potrebe roditelja i djece za drukčijim dnevnim rasporedom radnog vremena ili za korištenjem programa subotom utvrdit će se novi dnevni, odnosno tjedni raspored radnog vremena za potreban broj zaposlenika.

Odluku o radnom vremenu donosi Upravno vijeće a na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 15.

               U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u odgojne skupine cjelodnevnog desetsatnog boravka djece, a u izuzetnim prilikama mogu se ustrojiti odgojne-obrazovne skupine i primarni programi koji dnevno traju i kraće od 10 sati.

Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada, sukladno stavku 1. ovog članka provodi se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja i godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića.

 

Članak 16.

               Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 01. rujna do 31. kolovoza slijedeće godine.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Članak 17.

               Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar prosvjete i športa, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 18.

               Rad sa djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtičkim odgojnim skupinama.

 

Članak 19.

               Dječji vrtić vrši upis djece prema planu upisa kojeg donosi Upravno vijeće  uz suglasnost osnivača.

Plan upisa djece iz prethodnog stavka ovog članka mora biti usklađen s prostornim, kadrovskim i financijskim mogućnostima Dječjeg vrtića.

 

Članak 20.

               Stručno-pedagoški poslovi u Dječjem vrtiću ustrojavaju se i ostvaruju s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i poslovima socijalne skrbi, te radi zadovoljavanja potreba i interesa djece i poticanja i promicanja odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 21.

               U Dječjem vrtiću ustrojavaju se i administrativno-stručni i računovodstveno-financijski poslovi radi ostvarivanja djelatnosti  Dječjeg vrtića kao javne službe, uspostavljanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava polaznika Dječjeg vrtića i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja drugih administrativno-stručnih i računovodstveno-financijskih poslova potrebitih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića, te ostvarivanja prava i obaveza djelatnika Dječjeg vrtića.

                                                                                             

Članak 22.

               Pomoćno-tehnički poslovi u Dječjem vrtiću ustrojavaju se radi osiguravanja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje plana i programa rada, te drugih potrebitih uvjeta za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

 1. Unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića

 

Članak 23.

               Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje predškolskog odgoja i skrbi o djeci i drugog stručno-pedagoškog rada  te administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i skrbi o djeci, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

Članak 24.

               Dječji vrtić  obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.

Tjedni i dnevni raspored radnika , dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa.

 

 1. Upravljanje dječjim vrtićem

 

Upravno vijeće

 

Članak 25.

               Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće ima pet članova.

 

Članak 26.

               Tri člana Upravnog vijeća, od kojih jednog predsjednika, imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika.

 

Članak 27.

               Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića bira jednog člana Upravnog vijeća tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati i može biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Lista kandidata za članove Upravnog vijeća utvrđuje se javnim glasovanjem, dizanjem ruku. Nakon utvrđivanja izborne liste Izborna komisija izrađuje glasačke listiće koji obavezno sadrže naznaku da se izbor odnosi na članove Upravnog vijeća, broj članova koji se bira,  i imena i prezimena kandidata.

Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupila natpolovična većina ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća.

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za Upravno vijeće, u koju se kandidati unose abecednim redom.

 

Članak 28.

               Jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluge.

Svog predstavnika u Upravnom vijeću roditelji biraju na sastanku koji se, u pravilu, održava u prostorijama Dječjeg vrtića. Pravo glasa ima po jedan roditelj (ili staratelj) svakog od djeteta korisnika usluga. Izbori su valjani ako je glasanju pristupilo 30% roditelja s pravom glasa. Svaki roditelj s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Upravnog vijeća. Izabran je onaj kandidat koji je, tajnim glasanjem, dobio najveći broj od broja danih glasova.

Sastanak roditelja saziva ravnatelj pozivom koji se, osobnom dostavom, dostavlja roditeljima djece korisnika usluga. Poziv se upućuje najranije 30 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća, a najkasnije 7 dana prije zakazanog sastanka roditelja, koji mora biti zakazan prije isteka mandata Upravnom vijeću. U slučaju da se na prvom sastanku ili slijedećim sastancima, iz bilo kojeg razloga ne bude izabran predstavnik roditelja u Upravnom vijeću, ravnatelj će najdalje u roku od 30 dana sazvati novi sastanak za izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću.

Tajnik Dječjeg vrtića organizira izbore za izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću. Tajnik je dužan obaviti tehničke pripreme: osigurati glasačku kutiju, sastaviti listu roditelja s pravom glasa i slično.

Tajnik Dječjeg vrtića sastavlja zapisnik o rezultatima glasovanja, kojeg svojim potpisom verificiraju dva predstavnika roditelja s pravom glasa.

 

Članak 29.

Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova upravnog vijeća saziva se prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog upravnog vijeća.

Prvu sjednicu novoizabranog upravnog vijeća saziva ravnatelj.

Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 30.

Dnevni red konstituirajuće sjednice sadrži:

 • izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova upravnog vijeća
 • verificiranje mandata izabranih članova upravnog vijeća
 • izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća.

 

Članak 31.

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz zapisnika o izborima.

Članovi upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata.

 

Članak 32.

Za predsjednika upravnog vijeća može biti izabran samo član predstavnik osnivača.

Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća članovi upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova upravnog vijeća prisutnih na sjednici.

Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

Članak 33.

Kada pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 27. i 28. ovog Statuta prijevremeno prestane mandat, provode se dopunski izbori.

Dopunski izbori provode se u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovog članka.

Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je izabran raniji član.

 

Članak 34.

               Upravno vijeće kao upravno tijelo:

– donosi programe rada i razvoja Dječjeg vrtića i nadzire njihovo izvršavanje,

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju i izdavanju u najam nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim Odlukom o osnivanju, uz suglasnost osnivača,

– predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti Dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima poslovanja, djelatnosti i unapređivanja rada,

– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih zaposlenika u Dječjem vrtiću,

– donosi statut i druge opće akte Dječjeg vrtića,

– odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,

– odlučuje o žalbama roditelja ili staratelja djece korisnika usluga,

– odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,

– odlučuje o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,

– razmatra prijedloge i predstavke građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,

– razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,

– obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 35.

               Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna polovica članova. Za donošenje financijskog plana i godišnjeg obračuna, donošenje godišnjeg plana i programa rada i razvoja Dječjeg vrtića, godišnjih izvješća o radu, donošenje odluka o kupoprodaji, zakupu, najmu ili opterećenju nekretnina, donošenje odluka o statusnim promjenama, promjenu naziva i djelatnosti, donošenju statuta i drugih općih akata Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje četiri člana, a od toga najmanje dva člana (računajući i predsjednika Upravnog vijeća) koje je imenovao osnivač.

Upravno vijeće donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 36.

               U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.

Na sjednice Upravnog vijeća  pozivaju se i druge osobe po odluci predsjednika vijeća i ravnatelja Dječjeg vrtića ili  prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 37.

          Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja prestaje mandat:

 1. ako podnese ostavku na članstvo u Upravnom vijeću
 2. ako mu kao odgojitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Dječjem vrtiću

Član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja  može se opozvati:

 1. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
 2. ako polaznik čiji je roditelj prestane biti korisnik usluge vrtića, ako mu je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, ako je lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava, ako mu je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne sposobnosti.
 3. ako tijelo koje ga je izabralo nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom vijeću
 4. ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika vijeća
 5. svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom nazočnih.

 

Članak 38.

               Za obavljanje dužnosti članu Upravnog vijeća pripada naknada. Upravno vijeće donosi posebnu odluku o naknadi članovima Upravnog vijeća.

 

Članak 39.

               Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj

Članak 40.

               Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj te zastupa Dječji vrtić.

Ravnatelj ima sva prava i obveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Ravnatelj osobito:

– predlaže godišnji plan i program rada,

– brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

– podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,

– organizira rad i obavlja raspored zaposlenika na radna mjesta,

– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima.

Ravnatelj može sklapati pravne poslove vezane za nekretnine samo uz predhodnu suglasnost osnivača. Dječjeg vrtića.

 

Članak 41.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

U slučaju kada je ravnatelj zbog sukoba interesa u sporu s dječjim vrtićom, dječji vrtić zastupa predsjednik upravnog vijeća ili osoba koju predsjednik za to pisano opunomoći.

Ravnatelj, u granicama svojih ovlasti, može drugoj osobi dati punomoć o zastupanju Dječjeg vrtića u pravnom prometu prema trećima.

Za izdavanje generalne punomoći ravnatelj mora imati suglasnost Upravnog vijeća.

Za sklapanje svih pravnih poslova, osim poslova vezanih za tekuće poslovanje Dječjeg vrtića u vrijednosti iznad 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna) ravnatelj mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 42.

               Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Dječjem vrtićem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Članak 43.

               Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Članak 44.

               Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića i traje najmanje osam  dana.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 45.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj upravno vijeće u roku do sedam dana utvrđuje obrazloženi prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za ravnatelja.

Ako prigodom glasovanja o prijedlogu potrebnu većinu ne dobije nijedan kandidat, glasovanje se ponavlja.

U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom glasovanju dobili jedan ili manje glasova.

U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom ponavljanju glasovanja dobili manje od  2 (dva) glasa.

Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja prema stavku 3., 4. ili 5. ovoga članka izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.

Ako je u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ravnatelju prestao mandat, upravno vijeće izvijestit će osnivača o potrebi imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.

 

Članak 46.

               S ravnateljem kojega je imenovao osnivač, predsjednik upravnog vijeća sklapa ugovor o radu ili aneks ugovora o radu ako imenovani ravnatelj već ima zasnovan radni odnos u Dječjem vrtiću.

Članak 47.

               Upravno vijeće dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

Članak 48.

               Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

 

Članak 49.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran upravnom vijeću i osnivaču.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća, koju određuje upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 50.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Dječjeg vrtića.

 

Članak 51.

               Ukoliko ravnatelj ne ispunjava zakonom, ovim Statutom i drugi propisima utvrđene obveze, osnivač će na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnost i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješiti ravnatelja dužnosti.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 52.

               Pored razloga za razrješenje iz članka  51. ovog Statuta ravnatelj će biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan ukoliko sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu ili ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.

 

Stručna tijela u vrtiću

 

Članak 53.

               Stručno tijelo Dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 54.

               Odgojiteljskim vijećem predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Sazivanje, način rada i odlučivanja te druga pitanja iz nadležnosti odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuju Poslovnikom o radu odgojiteljskog vijeća.

 

Druga tijela Dječjeg vrtića

 

Članak 55.

               Dječji vrtić može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

O potrebi osnivanja tijela iz stavka 1. ovog članka odluku donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača.

Odluka Upravnog vijeća donesena u skladu s prethodnim stavkom ovog članka mora sadržavati odredbe o sastavu, načinu osnivanja, djelokrugu i nadležnosti tih tijela.

 

VII.  OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 56.

               Dječji vrtić ima sljedeće opće akte:

– Statut,

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

– Pravilnik o radu,

– Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječji vrtić,

– Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća.

Dječji vrtić može imati i druge opće akte ako je njihovo donošenje potrebno radi izvršenja zakona, podzakonskih akata ili ovoga Statuta.

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Ostale opće akte donosi Upravno vijeće, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da ih donosi neko drugo tijelo Dječjeg vrtića.

Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku predviđenom za njihovo donošenje.

 

Članak 57.

               Odredbe općih akata, kojima se uređuje rad Dječjeg vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe, moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Opći akti Dječjeg vrtića objavljuju se isticanjem na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Opći akti objavljuju se i u službenim glasilima, ako je takvo objavljivanje propisima predviđeno.

 

 • IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 58.

               Sredstva za rad koja je osigurao osnivač, sredstva stečene prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu, čine imovinu Dječjeg vrtića.

Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića.

Članak 59.

               Osnivač osigurava sredstva za rad i sve druge potrebne uvjete za kontinuirano i stabilno provođenje programa rada u svezi s predškolskim odgojem i naobrazbom i skrbi o djeci predškolske dobi.

Članak 60.

               Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje osnivač, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Prihode koje dječji vrtić ostvari u obavljanju svoje djelatnosti upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića i ovim Statutom.

 

Članak 61.

Za obavljanje djelatnosti dječji vrtić osigurava sredstva od osnivača, od roditelja, od prodaje roba i usluga te donacija.

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.

U svezi s financijskim poslovanjem Dječjeg vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:

 • za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
 • za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
 • za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

 

Članak 62.

               Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača, odnosno tijela koje on odredi steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu kao ni drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća).

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača sklopiti ugovor o zajmu, bilo kao zajmodavatelj, bilo kao zajmoprimatelj za zajmove u većem iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća).

Članak 63.

Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi upravno vijeće.

Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti tijelu jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 64.

Ako dječji vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s osnivačkim aktom.

 

Članak 65.

Ako dječji vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.

IX. JAVNOST RADA

 

Članak 66.

               Rad Dječjeg vrtića je javan.

Dječji vrtić je dužan odmah ili iznimno, u primjerenom roku, dati svakom građaninu i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe i skrbi o djeci predškolske dobi.

Članak 67.

               Dječji vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog informiranja, na njihov zahtjev, informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Kad dječji vrtić održava znanstvena, stručna i druga savjetovanja i skupove o pitanjima za koje je javnost zainteresirana, dužan je sredstva javnog informiranja obavijestiti o tome i omogućiti im nazočnost.

 

Članak 68.

               Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog informiranja, građanima i pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili zaposlenik Dječjeg vrtića kojega ravnatelj ovlasti.

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako su one zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom određene kao službena, poslovna ili druga tajna, kao i ukoliko se te informacije odnose na osobne podatke fizičkih

osoba.

 

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 69.

               Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje Upravno vijeće i ravnatelj proglase poslovnom tajnom,

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću,

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

– dokumenti koji se odnose na obranu,

– plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i osnivača.

– podaci  sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Dječjem vrtiću,

– podaci  sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz prethodnog stavka ovoga članka,

– podaci  utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,

– podaci  o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića,

– podaci  o djeci upisanoj u dječji vrtić koji su socijalno-moralne naravi,

– podaci  i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim

propisima

 

Članak 70.

               Podatke i dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji način su za njih saznali.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

 

Članak 71.

               Podaci i dokumenti koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti organima i tijelima ovlaštenima Zakonom kao i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 72.

               Profesionalnom tajnom se smatra sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i starateljima, te čije bi iznošenje u javnost mogla nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili starateljima.

 

Članak 73.

               Upravno vijeće i ravnatelj nadziru čuvanje poslovne i profesionalne tajne.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne može biti, ovisno o težini posljedica koje su nastupile, razlogom za otkaz ugovora o radu, imovinsku, kaznenu i drugu odgovornost.

XI.  NADZOR NAD RADOM DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 74.

               Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela i organe državne uprave i ovlaštene javne ustanove, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Osim ovlaštenih organa i tijela iz stavka 1. ovog članka nadzor nad radom i poslovanjem Dječjeg vrtića provodi i Upravno vijeće sukladno svojim ovlastima, te organi i tijela koje za to ovlasti osnivač.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima, organima i osobama koje provode nadzor.

 

              XII.  RADNI ODNOSI

Članak 75.

               Temeljem općih propisa o radu, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Kolektivnim ugovorima, dječji vrtić donosi potrebne opće akte o uređenju radnih odnosa.

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

Članak 76.

Radnici Dječjeg vrtića su odgojno-obrazovni radnici, zdravstveni voditelji te druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

 

Članak 77.

               Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na talijanskom jeziku.

Ostali radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju zakonom i općim aktima propisane uvjete za poslove koje obavljaju.

 

Članak 78.

Odgojitelji imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja.

Odgojitelji su dužni prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Članak 79.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Dječjeg vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Dječjeg vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

 

Članak 80.

Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim aktima i godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića te ugovorom o radu.

              

XIII.  SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

 Članak 81.

Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno.

Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice, te ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Štrajk u Dječjem vrtiću može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka pohađaju programe Dječjeg vrtića.

Članak 82.

               Sindikalna podružnica i sindikalni povjerenik mogu podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava zaposlenika i zaštite tih prava.

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o podnescima sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice i izvijestiti ih o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 83.

               Upravno vijeće, rješava i odlučuje o ostvarivanju prava zaposlenika i njihovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

 

Članak 84.

               Ukoliko u Dječjem vrtiću bude utemeljeno zaposleničko vijeće na međusobne odnose tijela i organa upravljanja i zaposleničkog vijeća neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora koji reguliraju te odnose.

 

XIV.  OBRANA

Članak 85.

               U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i drugim izvanrednim okolnostima.

Dječji vrtić planom obrane i planom rada u izvanrednim okolnostima uređuje pitanja unutarnjeg ustrojstva i načina rada, kao i programe rada u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

 1. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 86.

               Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadataka poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki zaposlenik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Zaposlenik može odbiti izvršenje poslova i zadataka kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povrede radne obaveze.

 

Članak 87.

               Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnoga programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede očuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 88.

               Dječji vrtić samostalno ili skupa s roditeljima, odnosno starateljima djece, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluju u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

Program rada Dječjeg vrtića o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 

XVI.  SURADNJA S RODITELJIMA I STARATELJIMA DJECE

 

Članak 89.

               U cilju  što uspješnijeg ostvarivanja programa predškolskog odgoja i skrbi o djeci, dječji vrtić surađuje s roditeljima i starateljima djece.

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i starateljima djece ostvaruje se putem pojedinačnih razgovora, roditeljskih sastanaka, organiziranjem dječjih radionica u kojima sudjeluju roditelji i na druge načine.

 Članak 90.

               Roditelji i staratelji dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se na roditeljske sastanke, pozive odgojitelja i Dječjeg vrtića i surađivati s zaposlenicima vrtića koji ostvaruju programe Dječjeg vrtića.

 

Članak 91.

               Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili staratelja djece, te suradnja između roditelja ili staratelja i Dječjeg vrtića, međusobna prava i obveze, pobliže se uređuju Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić i međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

 XVII.  DOKUMENTACIJA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 92.

               Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

Obrasce pedagoške dokumentacije i evidencije propisuje ministar prosvjete i športa.

Obrasce zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar zdravstva.

Sredstva za vođenje dokumentacije osigurava osnivač.

Članak 93.

               U Dječjem vrtiću vodi se administrativna i računovodstvena, knjigovodstvena i financijska dokumentacija u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

              

 XVIII.  PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 94.

               Dječji vrtić može prestati s radom u slučajevima i na način utvrđenim zakonom.

Odlukom o prestanku rada Dječjeg vrtića određuje se rok i način prestanka njegova rada te uređuje način raspoređivanja djece koja su pohađala dječji vrtić u druge odgovarajuće ustanove.

XIX.  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 95.

               Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Prijedlog za izmjene i dopune ovog Statuta mogu podnijeti Upravno vijeće, osnivač, ravnatelj, i stručna tijela Dječjeg vrtića.

Izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 96.

               Dječji vrtić je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegovog donošenja.

Članak 97.

               Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a nakon što nadležno tijelo osnivača izda suglasnost za njegovo donošenje.

Statut će se objaviti i u službenom listu Grada Novigrada-Cittanova.

 

 

 

S T A T U T

Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole

– PROČIŠĆEN TEKST –

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

               Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole  (dalje u tekstu: Dječji vrtić).

 

Članak 2.

               Dječji vrtić je javna ustanova koja djelatnost ranog i predškolskog odgoja obavlja kao javnu službu.

 

Članak 3.

               Rani i predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, koji se ostvaruju sukladno zakonu, a organizira se i provodi za djecu od navršene jedne godine  života do polaska u osnovnu školu.

               Rani i predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 4.

               U  Dječjem vrtiću redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada obavlja se na talijanskom jeziku , od kojih  deset sati tjedno na  hrvatskom jeziku, te latiničnom pismu.

 

STATUSNE ODREDBE

 

Članak 5.

               Osnivač Dječjeg vrtića je Grad Novigrad-Cittanova (u daljnjem tekstu: Osnivač),  temeljem Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole (Službene novine Grada Novigrada – Cittanova broj 2/12.)

 

Članak 6.

               Dječji vrtić je pravna osoba s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića i Statutom.

 

III.  NAZIV I SJEDIŠTE DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 7.

               Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dječji vrtić Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Novigradu- Cittanova, Emonijska 6.

Službeni naziv Dječjeg vrtića ispisuje se i na talijanskom jeziku.

 

Članak 8.

               Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište odlukom Osnivača, a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

 

Članak 9.

               Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je sjedište Dječjeg vrtića i na objektima u kojima obavlja djelatnost predškolskog odgoja i skrbi o djeci.

 

 1. PEČAT

 

Članak 10.

               U pravnom prometu dječji vrtić koristi pečat.

Pečat je ovalnog oblika na kojem uz vanjski obod stoji  naziv Dječjeg vrtića:    Dječji vrtić Suncokret –Scuola dell’infanzia Girasole, a u sredini: Novigrad-Cittanova.

 

Na pečatu se može nalaziti i  simbol Dječjeg vrtića.

Ravnatelj odlučuje o broju i dimenziji pečata.

 

Članak 11.

               Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, te za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

Način uporabe pečata svojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

  

 1. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 12.

               Djelatnost Dječjeg vrtića obuhvaća:

– redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

– programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

– programe za darovitu djecu predškolske dobi,

– program predškole,

– programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Dječji vrtić ima Dan Vrtića čije se obilježavanje određuje godišnjim planom i programom rada.

 

Članak 13.

               U ostvarivanju programa iz članka 14. ovoga Statuta dječji vrtić je dužan:

– stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta,

– dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostaviti djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

 

Članak 14.

               Radno vrijeme Dječjeg vrtića je od  6,30 do 16,30.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića usklađuje se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pet radnih dana, u pravilu od ponedjeljka do petka.

U slučaju utvrđene potrebe roditelja i djece za drukčijim dnevnim rasporedom radnog vremena ili za korištenjem programa subotom utvrdit će se novi dnevni, odnosno tjedni raspored radnog vremena za potreban broj zaposlenika.

Odluku o radnom vremenu donosi Upravno vijeće a na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 15.

               U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u odgojne skupine cjelodnevnog desetsatnog boravka djece, a u izuzetnim prilikama mogu se ustrojiti odgojne-obrazovne skupine i primarni programi koji dnevno traju i kraće od 10 sati.

Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada, sukladno stavku 1. ovog članka provodi se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja i godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića.

 

Članak 16.

               Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za pedagošku godinu koja traje od 01. rujna do 31. kolovoza slijedeće godine.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

Članak 17.

               Broj djece u odgojnim skupinama, dob djece u pojedinim odgojnim skupinama, veličinu prostorija za dnevni boravak te normativ neposrednog rada odgojitelja u skupini uređuje ministar prosvjete i športa, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

Članak 18.

               Rad sa djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtičkim odgojnim skupinama.

 

Članak 19.

               Dječji vrtić vrši upis djece prema planu upisa kojeg donosi Upravno vijeće  uz suglasnost osnivača.

Plan upisa djece iz prethodnog stavka ovog članka mora biti usklađen s prostornim, kadrovskim i financijskim mogućnostima Dječjeg vrtića.

 

Članak 20.

               Stručno-pedagoški poslovi u Dječjem vrtiću ustrojavaju se i ostvaruju s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i poslovima socijalne skrbi, te radi zadovoljavanja potreba i interesa djece i poticanja i promicanja odgojno-obrazovnog rada.

 

Članak 21.

               U Dječjem vrtiću ustrojavaju se i administrativno-stručni i računovodstveno-financijski poslovi radi ostvarivanja djelatnosti  Dječjeg vrtića kao javne službe, uspostavljanja pedagoške dokumentacije i evidencije, izdavanja javnih isprava, ostvarivanja prava polaznika Dječjeg vrtića i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja drugih administrativno-stručnih i računovodstveno-financijskih poslova potrebitih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića, te ostvarivanja prava i obaveza djelatnika Dječjeg vrtića.

                                                                                             

Članak 22.

               Pomoćno-tehnički poslovi u Dječjem vrtiću ustrojavaju se radi osiguravanja primjerenih tehničkih i drugih uvjeta za ostvarivanje plana i programa rada, te drugih potrebitih uvjeta za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim normativima i standardima rada.

 

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

 1. Unutarnje ustrojstvo Dječjeg vrtića

 

Članak 23.

               Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje predškolskog odgoja i skrbi o djeci i drugog stručno-pedagoškog rada  te administrativno-stručnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja i skrbi o djeci, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

Članak 24.

               Dječji vrtić  obavlja djelatnost u okviru petodnevnog radnog tjedna.

Tjedni i dnevni raspored radnika , dnevni odmor i uredovno vrijeme za rad s roditeljima i skrbnicima djece i drugim građanima utvrđuje se u skladu s obvezama iz godišnjeg plana i programa.

 

 1. Upravljanje dječjim vrtićem

 

Upravno vijeće

 

Članak 25.

               Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće ima pet članova.

 

Članak 26.

               Tri člana Upravnog vijeća, od kojih jednog predsjednika, imenuje osnivač iz reda javnih djelatnika.

 

Članak 27.

               Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića bira jednog člana Upravnog vijeća tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

Svaki član Odgojiteljskog vijeća može predlagati i može biti predložen za člana Upravnog vijeća.

Lista kandidata za članove Upravnog vijeća utvrđuje se javnim glasovanjem, dizanjem ruku. Nakon utvrđivanja izborne liste Izborna komisija izrađuje glasačke listiće koji obavezno sadrže naznaku da se izbor odnosi na članove Upravnog vijeća, broj članova koji se bira,  i imena i prezimena kandidata.

Izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova. Ako dva ili više kandidata imaju isti broj glasova izabran je kandidat s manjim rednim brojem na glasačkom listiću.

Izbori su pravovaljani ako je glasovanju pristupila natpolovična većina ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća.

Na temelju rezultata glasovanja utvrđuje se lista kandidata za Upravno vijeće, u koju se kandidati unose abecednim redom.

 

Članak 28.

               Jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluge.

Svog predstavnika u Upravnom vijeću roditelji biraju na sastanku koji se, u pravilu, održava u prostorijama Dječjeg vrtića. Pravo glasa ima po jedan roditelj (ili staratelj) svakog od djeteta korisnika usluga. Izbori su valjani ako je glasanju pristupilo 30% roditelja s pravom glasa. Svaki roditelj s pravom glasa ima pravo predložiti kandidata za člana Upravnog vijeća. Izabran je onaj kandidat koji je, tajnim glasanjem, dobio najveći broj od broja danih glasova.

Sastanak roditelja saziva ravnatelj pozivom koji se, osobnom dostavom, dostavlja roditeljima djece korisnika usluga. Poziv se upućuje najranije 30 dana prije isteka mandata Upravnog vijeća, a najkasnije 7 dana prije zakazanog sastanka roditelja, koji mora biti zakazan prije isteka mandata Upravnom vijeću. U slučaju da se na prvom sastanku ili slijedećim sastancima, iz bilo kojeg razloga ne bude izabran predstavnik roditelja u Upravnom vijeću, ravnatelj će najdalje u roku od 30 dana sazvati novi sastanak za izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću.

Tajnik Dječjeg vrtića organizira izbore za izbor predstavnika roditelja u Upravnom vijeću. Tajnik je dužan obaviti tehničke pripreme: osigurati glasačku kutiju, sastaviti listu roditelja s pravom glasa i slično.

Tajnik Dječjeg vrtića sastavlja zapisnik o rezultatima glasovanja, kojeg svojim potpisom verificiraju dva predstavnika roditelja s pravom glasa.

 

Članak 29.

Nakon imenovanja, odnosno izbora većine članova upravnog vijeća saziva se prva (konstituirajuća) sjednica novoizabranog upravnog vijeća.

Prvu sjednicu novoizabranog upravnog vijeća saziva ravnatelj.

Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.

 

Članak 30.

Dnevni red konstituirajuće sjednice sadrži:

 • izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova upravnog vijeća
 • verificiranje mandata izabranih članova upravnog vijeća
 • izbor predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća.

 

Članak 31.

Potvrđivanje mandata novoizabranih članova obavlja predsjedavatelj sjednice provjerom identiteta pojedinog člana s podacima iz zapisnika o izborima.

Članovi upravnog vijeća ne mogu obavljati svoje dužnosti ni ostvarivati prava prije nego je obavljeno potvrđivanje mandata.

 

Članak 32.

Za predsjednika upravnog vijeća može biti izabran samo član predstavnik osnivača.

Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog vijeća biraju se na četiri godine.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća članovi upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruku.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova upravnog vijeća prisutnih na sjednici.

Nakon izbora predsjednika upravnog vijeća ravnatelj predaje predsjedniku dalje vođenje sjednice.

Članak 33.

Kada pojedinom članu Upravnog vijeća iz članka 27. i 28. ovog Statuta prijevremeno prestane mandat, provode se dopunski izbori.

Dopunski izbori provode se u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prema stavku 1. ovog članka.

Mandat člana Upravnog vijeća izabranog na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje je izabran raniji član.

 

Članak 34.

               Upravno vijeće kao upravno tijelo:

– donosi programe rada i razvoja Dječjeg vrtića i nadzire njihovo izvršavanje,

– odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju i izdavanju u najam nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim Odlukom o osnivanju, uz suglasnost osnivača,

– predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu djelatnosti Dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima poslovanja, djelatnosti i unapređivanja rada,

– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih zaposlenika u Dječjem vrtiću,

– donosi statut i druge opće akte Dječjeg vrtića,

– odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića,

– odlučuje o žalbama roditelja ili staratelja djece korisnika usluga,

– odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,

– odlučuje o pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića,

– razmatra prijedloge i predstavke građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića,

– razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću,

– obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

 

Članak 35.

               Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna polovica članova. Za donošenje financijskog plana i godišnjeg obračuna, donošenje godišnjeg plana i programa rada i razvoja Dječjeg vrtića, godišnjih izvješća o radu, donošenje odluka o kupoprodaji, zakupu, najmu ili opterećenju nekretnina, donošenje odluka o statusnim promjenama, promjenu naziva i djelatnosti, donošenju statuta i drugih općih akata Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje četiri člana, a od toga najmanje dva člana (računajući i predsjednika Upravnog vijeća) koje je imenovao osnivač.

Upravno vijeće donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

Članak 36.

               U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.

Na sjednice Upravnog vijeća  pozivaju se i druge osobe po odluci predsjednika vijeća i ravnatelja Dječjeg vrtića ili  prema zaključku Upravnog vijeća.

 

Članak 37.

          Članu Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja prestaje mandat:

 1. ako podnese ostavku na članstvo u Upravnom vijeću
 2. ako mu kao odgojitelju ili stručnom suradniku prestane radni odnos u Dječjem vrtiću

Član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika i iz reda roditelja  može se opozvati:

 1. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana
 2. ako polaznik čiji je roditelj prestane biti korisnik usluge vrtića, ako mu je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, ako je lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je zabranjeno da se djetetu s kojim ne živi neovlašteno približava, ako mu je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne sposobnosti.
 3. ako tijelo koje ga je izabralo nije zadovoljno njegovim radom u Upravnom vijeću
 4. ne ispunjava dužnosti člana, odnosno predsjednika vijeća
 5. svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša.

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo.

Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća, javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom nazočnih.

 

Članak 38.

               Za obavljanje dužnosti članu Upravnog vijeća pripada naknada. Upravno vijeće donosi posebnu odluku o naknadi članovima Upravnog vijeća.

 

Članak 39.

               Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj

Članak 40.

               Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj te zastupa Dječji vrtić.

Ravnatelj ima sva prava i obveze utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Ravnatelj osobito:

– predlaže godišnji plan i program rada,

– brine se za provođenje odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

– podnosi izvješća Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića,

– organizira rad i obavlja raspored zaposlenika na radna mjesta,

– osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Dječjeg vrtića,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju, ovim Statutom i drugim općim aktima.

Ravnatelj može sklapati pravne poslove vezane za nekretnine samo uz predhodnu suglasnost osnivača. Dječjeg vrtića.

 

Članak 41.

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to pisano opunomoći.

U slučaju kada je ravnatelj zbog sukoba interesa u sporu s dječjim vrtićom, dječji vrtić zastupa predsjednik upravnog vijeća ili osoba koju predsjednik za to pisano opunomoći.

Ravnatelj, u granicama svojih ovlasti, može drugoj osobi dati punomoć o zastupanju Dječjeg vrtića u pravnom prometu prema trećima.

Za izdavanje generalne punomoći ravnatelj mora imati suglasnost Upravnog vijeća.

Za sklapanje svih pravnih poslova, osim poslova vezanih za tekuće poslovanje Dječjeg vrtića u vrijednosti iznad 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna) ravnatelj mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 42.

               Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Dječjem vrtićem sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

 

Članak 43.

               Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

– ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika,

– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Članak 44.

               Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića i traje najmanje osam  dana.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Članak 45.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj upravno vijeće u roku do sedam dana utvrđuje obrazloženi prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga s natječajnom dokumentacijom osnivaču.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka mogu glasovati i članovi upravnog vijeća koji su se javili na natječaj za ravnatelja.

Ako prigodom glasovanja o prijedlogu potrebnu većinu ne dobije nijedan kandidat, glasovanje se ponavlja.

U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom glasovanju dobili jedan ili manje glasova.

U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su u prvom ponavljanju glasovanja dobili manje od  2 (dva) glasa.

Kada se na natječaj za izbor ravnatelja ne javi nijedan kandidat ili upravno vijeće ne može utvrditi prijedlog za imenovanje ravnatelja prema stavku 3., 4. ili 5. ovoga članka izvijestit će o tome osnivača i raspisati novi natječaj.

Ako je u slučaju iz stavka 6. ovoga članka ravnatelju prestao mandat, upravno vijeće izvijestit će osnivača o potrebi imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja.

 

Članak 46.

               S ravnateljem kojega je imenovao osnivač, predsjednik upravnog vijeća sklapa ugovor o radu ili aneks ugovora o radu ako imenovani ravnatelj već ima zasnovan radni odnos u Dječjem vrtiću.

Članak 47.

               Upravno vijeće dužno je u roku određenom u natječaju obavijestiti svakog prijavljenog kandidata o izboru i dati mu pouku o njegovu pravu da pregleda natječajni materijal i da u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti može zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

Članak 48.

               Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

 

Članak 49.

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran upravnom vijeću i osnivaču.

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz reda članova odgojiteljskog vijeća, koju određuje upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

 

Članak 50.

Ravnatelj može osnivati povjerenstva i radne skupine za izradu nacrta općih i pojedinačnih akata ili obavljanje poslova važnih za djelatnost Dječjeg vrtića.

 

Članak 51.

               Ukoliko ravnatelj ne ispunjava zakonom, ovim Statutom i drugi propisima utvrđene obveze, osnivač će na prijedlog Upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnost i nezakonitosti u radu ravnatelja, razriješiti ravnatelja dužnosti.

Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. U slučaju razrješenja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 52.

               Pored razloga za razrješenje iz članka  51. ovog Statuta ravnatelj će biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan ukoliko sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu ili ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu.

 

Stručna tijela u vrtiću

 

Članak 53.

               Stručno tijelo Dječjeg vrtića je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvitak djelatnosti te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Članak 54.

               Odgojiteljskim vijećem predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Sazivanje, način rada i odlučivanja te druga pitanja iz nadležnosti odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuju Poslovnikom o radu odgojiteljskog vijeća.

 

Druga tijela Dječjeg vrtića

 

Članak 55.

               Dječji vrtić može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.

O potrebi osnivanja tijela iz stavka 1. ovog članka odluku donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a uz suglasnost osnivača.

Odluka Upravnog vijeća donesena u skladu s prethodnim stavkom ovog članka mora sadržavati odredbe o sastavu, načinu osnivanja, djelokrugu i nadležnosti tih tijela.

 

VII.  OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 56.

               Dječji vrtić ima sljedeće opće akte:

– Statut,

– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,

– Pravilnik o radu,

– Pravilnik o upisima i mjerilima upisa u dječji vrtić,

– Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

– Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća.

Dječji vrtić može imati i druge opće akte ako je njihovo donošenje potrebno radi izvršenja zakona, podzakonskih akata ili ovoga Statuta.

Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu i Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova.

Ostale opće akte donosi Upravno vijeće, ako zakonom ili ovim Statutom nije propisano da ih donosi neko drugo tijelo Dječjeg vrtića.

Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku predviđenom za njihovo donošenje.

 

Članak 57.

               Odredbe općih akata, kojima se uređuje rad Dječjeg vrtića u obavljanju djelatnosti kao javne službe, moraju biti na pogodan način dostupne javnosti.

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Opći akti Dječjeg vrtića objavljuju se isticanjem na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Opći akti objavljuju se i u službenim glasilima, ako je takvo objavljivanje propisima predviđeno.

 

 • IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 58.

               Sredstva za rad koja je osigurao osnivač, sredstva stečene prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu, čine imovinu Dječjeg vrtića.

Imovinu Vrtića čine nekretnine, pokretnine, potraživanja i novac. O imovini Vrtića dužni su se skrbiti svi radnici Vrtića.

Članak 59.

               Osnivač osigurava sredstva za rad i sve druge potrebne uvjete za kontinuirano i stabilno provođenje programa rada u svezi s predškolskim odgojem i naobrazbom i skrbi o djeci predškolske dobi.

Članak 60.

               Dječji vrtić naplaćuje svoje usluge od roditelja korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje osnivač, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Prihode koje dječji vrtić ostvari u obavljanju svoje djelatnosti upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti sukladno zakonu, propisima donesenim na temelju zakona, Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića i ovim Statutom.

 

Članak 61.

Za obavljanje djelatnosti dječji vrtić osigurava sredstva od osnivača, od roditelja, od prodaje roba i usluga te donacija.

Sredstva za obavljanje djelatnosti raspoređuju se financijskim planom.

U svezi s financijskim poslovanjem Dječjeg vrtića ravnatelj je ovlašten i odgovoran:

 • za zakonitost, učinkovitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
 • za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
 • za ustroj te zakonito i pravilno vođenje proračunskog računovodstva.

 

Članak 62.

               Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača, odnosno tijela koje on odredi steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu kao ni drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća).

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti osnivača sklopiti ugovor o zajmu, bilo kao zajmodavatelj, bilo kao zajmoprimatelj za zajmove u većem iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća).

Članak 63.

Godišnji obračun financijskog plana za proteklu godinu donosi upravno vijeće.

Godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka te ostala financijska izvješća ravnatelj je dužan pravodobno dostaviti tijelu jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 64.

Ako dječji vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s osnivačkim aktom.

 

Članak 65.

Ako dječji vrtić na kraju kalendarske godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se pokriti u skladu s odlukom osnivača.

IX. JAVNOST RADA

 

Članak 66.

               Rad Dječjeg vrtića je javan.

Dječji vrtić je dužan odmah ili iznimno, u primjerenom roku, dati svakom građaninu i drugim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama, na njihov zahtjev, obavještenje o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe i skrbi o djeci predškolske dobi.

Članak 67.

               Dječji vrtić je dužan u razumnom roku davati sredstvima javnog informiranja, na njihov zahtjev, informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Kad dječji vrtić održava znanstvena, stručna i druga savjetovanja i skupove o pitanjima za koje je javnost zainteresirana, dužan je sredstva javnog informiranja obavijestiti o tome i omogućiti im nazočnost.

 

Članak 68.

               Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog informiranja, građanima i pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili zaposlenik Dječjeg vrtića kojega ravnatelj ovlasti.

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako su one zakonom, Odlukom o osnivanju ili ovim Statutom određene kao službena, poslovna ili druga tajna, kao i ukoliko se te informacije odnose na osobne podatke fizičkih

osoba.

 

 1. POSLOVNA TAJNA

Članak 69.

               Poslovnom tajnom smatraju se:

– dokumenti koje Upravno vijeće i ravnatelj proglase poslovnom tajnom,

– podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću,

– mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

– dokumenti koji se odnose na obranu,

– plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i osnivača.

– podaci  sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima roditelja i skrbnika te drugih građana i pravnih osoba upućenih Dječjem vrtiću,

– podaci  sadržani u prilozima uz molbe, zahtjeve i prijedloge iz prethodnog stavka ovoga članka,

– podaci  utvrđeni u postupku zaštite dostojanstva radnika,

– podaci  o poslovnim rezultatima Dječjeg vrtića,

– podaci  o djeci upisanoj u dječji vrtić koji su socijalno-moralne naravi,

– podaci  i isprave koji su određeni kao poslovna tajna zakonom ili drugim

propisima

 

Članak 70.

               Podatke i dokumente koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji način su za njih saznali.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

 

Članak 71.

               Podaci i dokumenti koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti organima i tijelima ovlaštenima Zakonom kao i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

 

Članak 72.

               Profesionalnom tajnom se smatra sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i starateljima, te čije bi iznošenje u javnost mogla nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili starateljima.

 

Članak 73.

               Upravno vijeće i ravnatelj nadziru čuvanje poslovne i profesionalne tajne.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne može biti, ovisno o težini posljedica koje su nastupile, razlogom za otkaz ugovora o radu, imovinsku, kaznenu i drugu odgovornost.

XI.  NADZOR NAD RADOM DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 74.

               Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela i organe državne uprave i ovlaštene javne ustanove, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Osim ovlaštenih organa i tijela iz stavka 1. ovog članka nadzor nad radom i poslovanjem Dječjeg vrtića provodi i Upravno vijeće sukladno svojim ovlastima, te organi i tijela koje za to ovlasti osnivač.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima, organima i osobama koje provode nadzor.

 

              XII.  RADNI ODNOSI

Članak 75.

               Temeljem općih propisa o radu, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i Kolektivnim ugovorima, dječji vrtić donosi potrebne opće akte o uređenju radnih odnosa.

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

Članak 76.

Radnici Dječjeg vrtića su odgojno-obrazovni radnici, zdravstveni voditelji te druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

 

Članak 77.

               Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost i koji mogu izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom na talijanskom jeziku.

Ostali radnici mogu biti osobe koje ispunjavaju zakonom i općim aktima propisane uvjete za poslove koje obavljaju.

 

Članak 78.

Odgojitelji imaju pravo i dužnost neprestano se stručno i pedagoški usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza odgojitelja.

Odgojitelji su dužni prijaviti policiji ili ovlaštenom državnom odvjetniku za počinitelje nasilja u obitelji djeteta za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

Članak 79.

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa radnika Dječjeg vrtića obavlja se prema zakonu, podzakonskim aktima i općim aktima Dječjeg vrtića, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

 

Članak 80.

Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, općim aktima i godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića te ugovorom o radu.

              

XIII.  SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

 Članak 81.

Sindikalno organiziranje u Dječjem vrtiću je slobodno.

Dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice, te ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Štrajk u Dječjem vrtiću može se organizirati samo pod uvjetima propisanim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Za slučaj štrajka štrajkaški odbor, ravnatelj i Upravno vijeće dužni su osigurati odgovarajuću njegu, prehranu, zdravstvenu zaštitu, kao i drugu skrb o djeci koja za vrijeme štrajka pohađaju programe Dječjeg vrtića.

Članak 82.

               Sindikalna podružnica i sindikalni povjerenik mogu podnositi ravnatelju ili Upravnom vijeću prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava zaposlenika i zaštite tih prava.

Ravnatelj i Upravno vijeće dužni su se očitovati o podnescima sindikalnog povjerenika i sindikalne podružnice i izvijestiti ih o svom stajalištu, te poduzimati druge mjere sukladno zakonu i kolektivnom ugovoru.

Članak 83.

               Upravno vijeće, rješava i odlučuje o ostvarivanju prava zaposlenika i njihovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata koji ima pravo iznositi stajališta te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

 

Članak 84.

               Ukoliko u Dječjem vrtiću bude utemeljeno zaposleničko vijeće na međusobne odnose tijela i organa upravljanja i zaposleničkog vijeća neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora koji reguliraju te odnose.

 

XIV.  OBRANA

Članak 85.

               U skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, dječji vrtić je dužan osigurati uvjete za rad u ratnim uvjetima, u uvjetima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i drugim izvanrednim okolnostima.

Dječji vrtić planom obrane i planom rada u izvanrednim okolnostima uređuje pitanja unutarnjeg ustrojstva i načina rada, kao i programe rada u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.

 1. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 86.

               Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadataka poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki zaposlenik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

Zaposlenik može odbiti izvršenje poslova i zadataka kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini povrede radne obaveze.

 

Članak 87.

               Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnoga programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede očuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 88.

               Dječji vrtić samostalno ili skupa s roditeljima, odnosno starateljima djece, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluju u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

Program rada Dječjeg vrtića o provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 

XVI.  SURADNJA S RODITELJIMA I STARATELJIMA DJECE

 

Članak 89.

               U cilju  što uspješnijeg ostvarivanja programa predškolskog odgoja i skrbi o djeci, dječji vrtić surađuje s roditeljima i starateljima djece.

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima i starateljima djece ostvaruje se putem pojedinačnih razgovora, roditeljskih sastanaka, organiziranjem dječjih radionica u kojima sudjeluju roditelji i na druge načine.

 Članak 90.

               Roditelji i staratelji dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazivati se na roditeljske sastanke, pozive odgojitelja i Dječjeg vrtića i surađivati s zaposlenicima vrtića koji ostvaruju programe Dječjeg vrtića.

 

Članak 91.

               Ostvarivanje prava i obveza roditelja ili staratelja djece, te suradnja između roditelja ili staratelja i Dječjeg vrtića, međusobna prava i obveze, pobliže se uređuju Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa djece u dječji vrtić i međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

 XVII.  DOKUMENTACIJA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 92.

               Dječji vrtić vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te evidenciju o djeci.

Obrasce pedagoške dokumentacije i evidencije propisuje ministar prosvjete i športa.

Obrasce zdravstvene dokumentacije i evidencije propisuje ministar zdravstva.

Sredstva za vođenje dokumentacije osigurava osnivač.

Članak 93.

               U Dječjem vrtiću vodi se administrativna i računovodstvena, knjigovodstvena i financijska dokumentacija u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

              

 XVIII.  PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 94.

               Dječji vrtić može prestati s radom u slučajevima i na način utvrđenim zakonom.

Odlukom o prestanku rada Dječjeg vrtića određuje se rok i način prestanka njegova rada te uređuje način raspoređivanja djece koja su pohađala dječji vrtić u druge odgovarajuće ustanove.

XIX.  PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 95.

               Ovaj Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Prijedlog za izmjene i dopune ovog Statuta mogu podnijeti Upravno vijeće, osnivač, ravnatelj, i stručna tijela Dječjeg vrtića.

Izmjene i dopune ovog Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 96.

               Dječji vrtić je dužan uskladiti svoje opće akte s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegovog donošenja.

Članak 97.

               Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a nakon što nadležno tijelo osnivača izda suglasnost za njegovo donošenje.

Statut će se objaviti i u službenom listu Grada Novigrada-Cittanova.